ALGEMENE VOORWAARDEN BECOM
(de “Algemene Voorwaarden”)

Versie 01/10/2023

Becommerce VZW, gevestigd te 1000 Brussel, Markiesstraat 1, ondernemingsnummer 0894.199.943 (“Becom”)

 

Artikel 1

Algemene Voorwaarden:

Behalve ondubbelzinnig en schriftelijk andersluidend akkoord, hebben de Algemene Voorwaarden betrekking op elke verkoop van producten of diensten van, dan wel organisaties van seminaries en of evenementen door Becom. De Algemene Voorwaarden gelden boven alle andere voorwaarden van andere partijen, andere voorwaarden die uitdrukkelijk worden verworpen. De Algemene Voorwaarden en iedere wijziging daarvan, worden door het bestuursorgaan van Becom (het “Bestuursorgaan”) goedgekeurd en zijn vervolgens van toepassing op de leden en gebeurlijke derden die bepaalde diensten of producten afnemen van Becom.

De laatste van toepassing verklaarde versie van de Algemene Voorwaarden wordt gepubliceerd op de website van Becom, met verwijzingen of hernemingen naar documenten wanneer door de wet vereist.

In geval een lid van Becom (“Lid”) wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, kan deze zijn lidmaatschap (“Lidmaatschap”) beëindigen en blijven alsdan de voorheen aan de Algemene Voorwaarden geldende algemene voorwaarden van toepassing tijdens de nog resterende termijn van zijn Lidmaatschap. Een weigering dient te worden gemeld door een Lid binnen de dertig (30) dagen na mededeling van iedere wijziging of aanpassing en kwalificeert alsdan dus ook als opzegging van het Lidmaatschap. Indien deze zijn Lidmaatschap niet beëindigt impliceert dit gehele aanvaarding van de nieuwe Algemene Voorwaarden.

Door beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst van Becom, of het afsluiten van een welkdanige overeenkomst met Becom, erkent een de aanvrager  gebruiker (i) dat hij een exemplaar van de Algemene Voorwaarden heeft ontvangen dan wel er voorafgaandelijk kennis van heeft genomen of kunenn nemen, (ii) dat Algemene Voorwaarden hem tegenstelbaar zijn en (iii) dat hij ze op onherroepelijke wijze aanvaardt.

Artikel 2

Algemene Voorwaarden, specifiek betrekking hebbende op het Lidmaatschap:

Een Becom lidmaatschap (het “Lidmaatschap”) wordt aangegaan voor de bepaalde duur van twaalf (12) maanden. Indien niet opgezegd ten laatste drie (3) maanden voor vervaldatum, wordt het Lidmaatschap telkemalen stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van een jaar.

Er zijn 2 categoriën van  Lidmaatschap, het (i) Trustmark Lidmaatschap (“Trustmark Membership”) en het volwaardige Lidmaatschap (“Captain Membership”).

Het Trustmark Membership is een Lidmaatschap, zich beperkend voor het Lid tot het behalen van het recht tot dragen van de “Legal badge binnen de Becom Trustprofile – zie hieronder. Dit Lidmaatschap is beperkt in Lidmaatschapsbijdrage en bevat een beperkte mogelijke deelname aan events (the days (ecowednesday; localday), Friday snacks.

Het Captain Membership is het volwaardige Lidmaatschap. Het begeleidt het Lid bij de jaarlijkse Legal certificatie en Security scan (met oog op het behalen van respectievelijk de Becom Legal Badge en de Becom Security badge). Tevens geeft het Captain Membership toegang tot alle Ledenvoordelen onder meer inhoudende de voordelen van Becom business partners, recht tot raadpleging van de Becom Wiki, toegang tot de Becom Academy (naar de specifieke toegangsvoorwaarden) en deelname aan de Becom Advocacy en Labs.

De bijdrage voor het Lidmaatschaps (naar categorie) wordt jaarlijks vastgelegd door het Bestuursorgaan. De niet betaling van de lidmaatschapsbijdrage kan aanleiding geven tot een schorsing van het gebruik van Becom diensten in het bijzonder het dragen van de badges in het Becom Trustprofile.

Lidgelden voor de lopende Lidmaatschapsperiode zijn te allen tijde verschuldigd en blijven verworven door Becom.

Het onderschrijven van het Lidmaatschap houdt een verbintenis in van het Lid tot het behalen en behouden van het Becom Trustprofile – zie artikel 3 en verder.

De beëindiging van het Lidmaatschap door een Lid dient te geschieden per aangetekend schrijven aan Becom, in begrijpende de verklaring van het Lid alle verwijzingen naar Becom verwijderd te hebben of te zullen verwijderen van diens website en van alle andere media of documenten.

Op het Lidmaatschap zijn buiten de Algemene Voorwaarden ook de statuten van Becom, en de Becom gedragscode zoals gepubliceerd op de Becom website van toepassing.

Artikel 3

Het Becom Trustprofile (“Becom Trustprofile”)

3.1

Een organisatie (onderneming, bedrijf, rechtspersoon, natuurlijke persoon aanvrager/gebruiker (“Aanvrager/Gebruiker”) kan een aanvraag indienen tot het bekomen van het recht tot dragen en vermelden van het Becom Trustprofile.

De Aanvrager/Gebruiker kan de aanvraag doen door indiening van een specifieke aanvraag daartoe, dan wel door onderschrijving van een Becom lidmaatschap, het laatste onherroepelijk gekwalificeerd als een bindende aanvraag tot het bekomen van een Becom Trustprofile.

Het Becom Trustprofile omvat multipele specifieke certificatie trajecten, in deze zijnde:

 1. De Becom Legal badge
 2. De Becom Security badge

Na melding van succesvolle behalen van het geheel of de gedeeltes van certificatie trajecten heeft een Lid het recht op het gebruik van het Becom Trustprofile.

Artikel 4

4.1 Becom Trustprofile deeltraject 1 – De Becom Legal badge

De Becom Legal badge peilt naar en certificeert de juridische conformiteit van de webshop op juridisch vlak, resultante van een certificatietraject uitgevoerd door een onafhankelijk juridisch bureau (Auditor).

Door indiening van de aanvraag tot onderschrijven van de Becom Legal badgecertificatietraject verbindt Aanvrager/Gebruiker er zich toe om VOORAFGAAND aan de aanvang van het certificatietraject Becom de onherroepelijke opdracht te geven het certificatietraject aan te vatten en het bedrag ter certificering te voldoen aan Becom.

De Aanvrager/Gebruiker dient de Becom Legal badge certificatietraject succesvol doorlopen te hebben alvorens het recht te verkrijgen de Becom Legal badge te dragen.

Het bedrag voor het “Becom Legal badge” certificatietraject blijft Becom verworven, zelfs al beslist de Aanvrager/Gebruiker zich later terug te trekken, dan wel in geval Aanvrager/Gebruiker niet slaagt in de Becom Legal badge  certificatie.

De aanvrager/gebruiker (“Aanvrager/Gebruiker”) verbindt zich tot volgende bepalingen betreffende de Becom Legal badge (en het behalen en behouden ervan):

 • Verplichting tot het waarachtig nastreven van het behalen en behouden van de Becom Legal badge ;
 • Aanstellen door Aanvrager/Gebruiker van een persoon fungerend als contactpersoon voor Becom, voldoende gemachtigd om de Becom verzoeken in het kader van het behalen van de Becom Legal badge te kunnen honoreren en intern de nodige rectificaties kan doen plaats vinden;
 • Overmaken van alle door Becom opgevraagde documenten, en informatie, nodig geacht door Becom teneinde te kunnen oordelen of aan de voorwaarden tot behalen of behouden van de Becom Legal badge is voldaan;
 • Verbeteren van aspecten waar een non-conformiteit, lacune of gebrek wordt vastgesteld door Becom die het behalen of het behouden van de Becom Legal badge belemmert, met melding wanneer dergelijke aanpassingen zijn uitgevoerd geweest (binnen de door Becom gestelde termijnen);
 • Verwijzing naar conformiteit van website naar bepalingen betreffende de Becom Legal badge is Aanvrager/Gebruiker slechts toegestaan voor het product/dienst/website vermeld in het certificaat van toekenning van de Becom Legal badge, en gelimiteerd tot Aanvrager/Gebruiker, en derhalve NIET voor met Aanvrager/Gebruiker verbonden ondernemingen;
 • Aanvrager/Gebruiker verbindt er zich toe om het Becom Trustprofile of vertrouwensprofiel via de installatie van een widget op zijn website te laten verschijnen bij toekenning van de Becom Legal badge. Becom toont dit vertrouwensprofiel enkel wanneer aan alle voorwaarden van de Becom Legal badge is voldaan.

4.2

Niet of onvoldoende meewerken aan bevragingen of correcties door Becom in het kader van het dragen of her-certificatie zal de digitale badge van betreffende Becom Trustmark per definitie doen zakken tot een minder aantrekkelijk niveau in het Trustprofile, onder meer de certificatiedatum zichtbaar van de laatste audit vermeldend.

Indien de Aanvrager/Gebruiker in gebreke blijft de noodzakelijke verbeteracties aan diens website binnen de gestelde redelijke termijnen na te komen, kan deze het recht verliezen – tijdelijk of permanent – om het Becom  Trustmark te mogen beginnen of blijven dragen. Becom kan na uitdrukkelijke kennisgeving en finale mogelijkheid tot verbetering en rechtzetting het recht tot het dragen van de Becom Legal badge weigeren of intrekken.

Een Lid wordt verondersteld te goeder trouw te streven naar conformeren van de website om het recht te bekomen voor het dragen van de Becom Legal badge. Indien het Lid het recht voor het dragen van het Becom Trustprofile  niet haalt, kan alsnog het Bestuursorgaan beslissen of het Lid lid kan blijven. Ondertussen blijft Becom het Lid jaarlijks informeren over de laatste stand van zaken omtrent de Becom Legal badge, met gebeurlijke suggesties betreffende noodzakelijke verbeteracties die het Lid alsnog in staat zou kunnen stellen om het recht om de Becom Legal badge te dragen alsnog te bekomen of terug te behalen.

4.3

Een recht om de Becom Legal badge te dragen is beperkt tot de onderzochte webshop toebehorende aan de rechtspersoon die Lid is zoals gespecificeerd in de toekenning van de Becom Legal badge.

Niet-transactionele websites of platformen voor telesales, social sales, postorderverkoop, marketplaces zijn niet vatbaar voor certificatie.

Als Aanvrager/Gebruiker  een  bijkomend merk/ handelsnaam/ website heeft die identiek is opgebouwd, maar een andere URL heeft, en deze eveneens wil laten certificeren dient deze hiervoor bij Becom een specifieke aanvraag in te dienen. Evenwel zou Becom ten uitzonderlijke titel een tijdelijk recht van dragen van de Becom Legal badge kunnen gunnen, zich stoelend bij deze beslissing op consideraties zoals het feit dat deze websites weinig verschillen van de gecertificeerde.

4.4

Het recht verleend krijgen door Becom om de Becom Legal badge te mogen dragen veronderstelt een conformiteitsonderzoek van de website van Aanvrager/Gebruiker aan de Becom certificatievoorwaarden. Het conformiteitsonderzoek gebeurt door een onafhankelijke derde(n), aangeduid door het Bestuursorgaan.

Websites van Aanvragers/Indiener worden “jaarlijks” onderworpen aan een her-certificatie in het kader van een Becom Trustmark.

Websites die de Becom Legal badge dragen kunnen en zullen steekproefgewijs, al dan niet na opmerkingen of klachten, dan wel structureel en repetitief gecontroleerd worden,

De mededelingen in het kader van de certificatie, de vaststellingen tijdens de (her) certificatie, de gebeurlijke adviezen tussen Auditor en de Aanvrager/Gebruiker of het Lid verleent, zijn strikt vertrouwelijk tussen Auditor en de Aanvrager/Gebruiker/het Lid en Becom

Om de Becom Legal badge te mogen dragen dient Aanvrager/Gebruiker onafgebroken en doorlopend te voldoen aan de op dat moment binnen Becom geldende certificatievoorwaarden, de gedragscodes en gebruiksvoorwaarden die worden vermeld, en desgevallend de richtlijnen of reglementen met betrekking tot het gebruik van de Becom Legal badge, zoals die in voege kunnen treden naar aanleiding van de jaarlijkse hercertificatie / verificatie.

4.5

Het verlenen of intrekken van het recht tot het dragen van de Becom Legal badge geschiedt door een dubbele beslissing.

Er is eerst een beslissing van het Becom certificatiecomite (het “Certificatie comité”). Het Certificatiecomité is samengesteld door leden aangeduid door het Bestuursorgaan, naar bepalingen van het huishoudelijk reglement van Becom. Het Certificatiecomité baseert haar beslissing op basis van het voorgelegde rapport/eindconclusie van de Auditor. De beslissing tot gunning of intrekking wordt van kracht NA goedkeuring van het Bestuursorgaan.

De beslissing van het Certificatiecomité dient te worden bevestigd door het Bestuursorgaan en is dan definitief en bindend voor alle betrokkenen.

Door de indiening van een aanvraag tot certificatie aanvaardt een Aanvrager/Gebruiker onvoorwaardelijk en onherroepelijk dat het Certificatiecomité en Bestuursorgaan in eerste en laatste instantie beslissen omtrent gunning of intrekking van het recht tot het dragen van de Becom Legal badge, behoudens toepassing ondervermelde Artikel 4.6.

Als een Aanvrager/Gebruiker weigert om zich te schikken naar de beslissing van Becom, brengt dit van rechtswege:

 • mee dat Lid de digitale badge van de Becom Legal badge  niet mag gebruiken;
 • dat alle verschuldigde bijdragen voor het certificatieproces ingevolge de gedane aanvraag, verschuldigd en opeisbaar zijn en blijven;
 • dat indien Aanvrager/Gebruiker een Lid is, deze zijn lidmaatschap van de Becom kan verliezen, laatste evenwel een beslissing van het Bestuursorgaan betreffend en conformiteit van de beslissing met de statuten van Becom.

4.6

Ondanks het feit dat beslissingen van het Certificatiecomié bevestigd door het Bestuursorgaan definitief en bindend zijn voor alle betrokkenen, kan het zijn dat Aanvrager/Gebruiker het inhoudelijk oneens is met een beslissing van Becom. In dergelijk geval dient Aanvrager/Gebruiker ten laatste binnen de veertien (14) kalenderdagen na de datum van de beslissing (datum mededeling per email / dan wel poststempel) een aanvraag tot verzoening indienen bij de voorzitter van Bestuursorgaan, dan wel de daartoe aangeduide bestuurder of aangestelde van Becom).

Becom zal vervolgens samen met de Aanvrager/Gebruiker en desgevallend de Auditor een verzoeningsvergadering beleggen. Naar aanleiding hiervan kan een verslag van verzoening worden opgesteld dat door alle deelnemers wordt ondertekend of er wordt vastgesteld dat een verzoening niet mogelijk is.

4.7

Door indiening van de aanvraag tot verlening van het recht tot dragen van de Becom Legal badge aanvaardt Aanvrager/Gebruiker EXPLICIET de hierin voorziene Gebruiksvoorwaarden voor de Becom Legal badge na te leven en aanvaardt deze tevens de maatregelen en beslissingen die Becom kan treffen zoals daarin beschreven bij non-conformiteit.

Ieder onregelmatig gebruik, in het bijzonder inbegrepen het niet voldoen van de verschuldigde bijdragen voor certificatie, verleent het Bestuursorgaan het recht tot nemen van maatregelen ten overstaan van de betreffende ingebreke blijvende partij, met inbegrip van uitsluiting van het recht tot dragen de Becom Legal badge of intrekking van het lidmaatschap van Becom, met inbegrip van het recht van Becom om de getroffen beslissingen te publiceren op de website van Becom.

4.8

Becom is geenszins gehouden om doorlopend of periodiek controles uit te voeren bij de gecertificeerde Aanvrager/Gebruiker.

Iedere drager van de Becom Legal badge is zelf verantwoordelijk

 • om de voorwaarden en richtlijnen van certificatie na te leven;
 • alle wettelijke bepalingen met betrekking tot diens activiteiten en uitbating na te leven, waarvoor Becom op generlei wijze verbintenissen op zich neemt;
 • uitsluitend aansprakelijk voor de inhoud, informatie en andere op zijn website, e-mails, data of andere.

4.9

Becom verbindt er zich toe om de Aanvrager/Gebruiker te begeleiden in het certificatieproces tot het behalen van het recht van het dragen van de Becom Legal badge.

Deze begeleiding in hoofde van Becom betreft een middelenverbintenis.

De Aanvrager/Gebruiker aanvaardt dat ieder gebruik van de Becom Legal badge inhoudt dat hij aan alle op dat ogenblik geldende certificatievoorwaarden, algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en gedragscodes dient te voldoen, zelfs al houdt dit in dat hij op een bepaald ogenblik een bijkomende certificatie moet aanvragen. Het is uiteraard ook aan de Aanvrager/Gebruiker om de adviezen van Becom na te komen, op te volgen en uit te voeren. De Aanvrager/Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van de nodige informatie en opvolging ten einde Becom toe te laten de begeleiding op te starten/verder te zetten.

In geval

 • een Aanvrager/Gebruiker niet slaagt in een certificatie-proces
 • dat het certificatieproces dient stopgezet te worden wegens gebrek aan conformiteit of navolging van noodzakelijke verbeteracties door de Aanvrager/Gebruiker

houdt dit geenszins enige tekortkoming van Becom in en blijven de verschuldigde vergoedingen verworven voor Becom.

Artikel 5

5.1 Becom Trustprofile deeltraject 2 – de Becom Security Badge

De Becom Security Badge peilt naar de technische veiligheid van een webshop. De Becom Security Badge is de resultante van een geslaagd security scan naar de PCI/DSS norm. Deze security scan wordt uitgevoerd door een onafhankelijke scanningpartij (Scanningspartij).

De Becom Security Badge inbegrepen in het Becom Captain Membership, kan eveneens door Trustmark member aangevraagd worden tegen de vigerende speciefieke vergoeding.

Door indiening van de aanvraag verbindt Aanvrager/Gebruiker er zich toe om VOORAFGAAND aan de aanvang van de security scan Becom de onherroepelijke opdracht te geven de security scan aan te vatten via de door Becom aangestelde security partner en, indien het geen Fuum Member betreft, het bijkomende bedrag ter scanning te voldoen aan Becom.

De Aanvrager/Gebruiker dient de security scan succesvol doorlopen te hebben alvorens het recht te verkrijgen de Becom Security Badge te dragen.

Het bijdrage voor uitvoering van de security scan blijft Becom verworven, zelfs al beslist de Aanvrager/Gebruiker zich later terug te trekken, dan wel in geval Aanvrager/Gebruiker niet slaagt in de security scan.

De Aanvrager/Gebruiker verbindt zich tot volgende bepalingen betreffende het behalen en behouden van het recht de de Becom Security Badge te dragen:

 • Verplichting tot het waarachtig nastreven van het behalen en behouden van het recht de Becom Security Badge te dragen;
 • Aanstellen binnen Aanvrager/Gebruiker van een bevoegd persoon fungerend als contactpersoon voor Becom, voldoende gemachtigd om de Becom verzoeken in het kader van de security scan te kunnen honoreren en intern de nodige rectificaties kan doen plaats vinden;
 • Overmaken van alle door Becom opgevraagde documenten, en informatie, nodig geacht door Becom teneinde te kunnen oordelen of aan de voorwaarden tot behalen of behouden van de Becom Security Badge is voldaan;
 • Verbeteren van aspecten waar een non-conformiteit, lacune of gebrek wordt vastgesteld door Becom die het behalen of het behouden van de Becom Security Badge belemmert, met melding wanneer dergelijke aanpassingen zijn uitgevoerd geweest (binnen de door Becom gestelde termijnen);
 • Verwijzing naar conformiteit van website naar bepalingen betreffende de Becom Security Badge is Aanvrager/Gebruiker slechts toegestaan voor het product/dienst/website vermeld in het Becom Trustprofile bij toekenning van de Becom Security Badge, en gelimiteerd tot Aanvrager/Gebruiker, en derhalve NIET voor met Aanvrager/Gebruiker verbonden ondernemingen;
 • Aanvrager/Gebruiker verbindt er zich toe om het Becom Trustprofile via de installatie van een widget op zijn website te laten verschijnen bij toekenning van de Becom Security Badge. Becom toont de BeCom Security Scan enkel wanneer aan alle voorwaarden van de Becom Security Badge is voldaan.

5.2

Niet of onvoldoende meewerken aan bevragingen of correcties door Becom in het kader van het dragen of her-scan zal de digitale security badge van betreffende Becom Trustprofile per definitie verwijderen in het Becom Trustprofile tot een volgende scanningsperiode of manuele scan geïnitieerd door de Aanvrager/Gebruiker.

Een Lid wordt verondersteld te goeder trouw te streven naar conformeren van de website om het recht te bekomen voor het dragen van de Becom Security Badge. Indien het Lid het recht voor het dragen van het Becom Trustprofile  niet haalt, blijft het Lid lid. Ondertussen blijft Becom via de scanningspartij het Lid jaarlijks informeren over de laatste stand van zaken omtrent de Becom Security Badge, met gebeurlijke suggesties betreffende noodzakelijke verbeteracties die het Lid alsnog in staat zou kunnen stellen om het recht om de Becom Security Badge te dragen alsnog te bekomen of terug te behalen.

5.3

Een recht om de Becom Security Badge te dragen is beperkt tot de onderzochte webshop toebehorende aan de rechtspersoon die Lid is zoals gespecificeerd in de toekenning van de Becom Security Badge.

Niet-transactionele websites of platformen voor telesales, social sales, postorderverkoop, marketplaces zijn niet vatbaar voor de Becom Security Badge.

Als Aanvrager/Gebruiker  een  bijkomend merk/ handelsnaam/ website die identiek is opgebouwd, maar een andere URL heeft, en deze wil laten certificeren dient deze hiervoor bij Becom een specifieke aanvraag in te dienen.

5.4

Het recht verleend krijgen door Becom om de Becom Security Badge te mogen dragen veronderstelt een conformiteitsonderzoek van de website van Aanvrager/Gebruiker naar de PCI/DSS norm. Het conformiteitsonderzoek gebeurt door een onafhankelijke derde(n), aangeduid door het Bestuursorgaan.

Websites van Aanvragers/Indiener worden “op kwartaalbasis” onderworpen aan een her-scanning in het kader van de Becom Security Badge.

Websites die de Becom Security Badge dragen kunnen en zullen steekproefgewijs, al dan niet na opmerkingen of klachten, dan wel structureel en repetitief gecontroleerd worden,

De mededelingen in het kader van de scan, de vaststellingen tijdens de (her)scan, de gebeurlijke adviezen tussen Auditor en de Aanvrager/Gebruiker of het Lid verleent, zijn strikt vertrouwelijk tussen de Scanning Partij en de Aanvrager/Gebruiker/het Lid en Becom

Om de Becom Security Badge te mogen dragen dient Aanvrager/Gebruiker onafgebroken en doorlopend te voldoen aan de op dat moment binnen Becom geldende PCI/DSS norm, de gedragscodes en gebruiksvoorwaarden die worden vermeld, en desgevallend de richtlijnen of reglementen met betrekking tot het gebruik van de Becom Security Badge, zoals die in voege kunnen treden naar aanleiding van de jaarlijkse herscan/ scan.

5.5

 • Het verlenen of intrekken van het recht tot het dragen van de Becom Security Badge geschiedt automatisch en van rechtswege bij het niet voldoen aan de PCI/DSS norm, meebrengende dat. dat die Lid de digitale badge van de Becom Security Badge niet mag gebruiken
 • dat alle verschuldigde bijdragen voor de scanning ingevolge de gedane aanvraag, verschuldigd en opeisbaar zijn en blijven
 • dat indien Aanvrager/Gebruiker een Lid is, Het Bestuursorgaan kan oordelen of het Lid al dan niet het Lidmaatschap verliest afhangende of het Lid waarachtig blijft streven naar conformiteit met de PCI/DSS norm of niet.

Afwijkingen worden niet toegestaan. Er is geen beroep mogelijk.

5.6

Door indiening van de aanvraag tot verlening van het recht tot dragen van de Becom Security Badge aanvaardt Aanvrager/Gebruiker EXPLICIET de hierin voorziene Gebruiksvoorwaarden voor de Becom Security Badge na te leven en aanvaardt deze tevens de maatregelen en beslissingen die Becom kan treffen zoals daarin beschreven bij non-conformiteit.

Ieder onregelmatig gebruik, in het bijzonder inbegrepen het niet voldoen van de verschuldigde bijdragen voor certificatie, verleent het Bestuursorgaan het recht tot nemen van maatregelen ten overstaan van de betreffende ingebreke blijvende partij, met inbegrip van uitsluiting van het recht tot dragen de Becom Security Badge of intrekking van het lidmaatschap van Becom, met inbegrip van het recht van Becom om de getroffen beslissingen te publiceren op de website van Becom.

5.7

Becom verbindt er zich toe om de Aanvrager/Gebruiker te begeleiden in het scanningsproces tot het behalen van het recht van het dragen van de Becom Security Badge.

Deze begeleiding in hoofde van Becom betreft een middelenverbintenis.

De Aanvrager/Gebruiker aanvaardt dat ieder gebruik van de Becom Security Badge inhoudt dat hij aan alle op dat ogenblik geldende Algemene Voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en gedragscodes dient te voldoen, zelfs al houdt dit in dat hij op een bepaald ogenblik een bijkomende scan moet aanvragen of uitvoeren. Het is uiteraard ook aan de Aanvrager/Gebruiker om de adviezen van Becom na te komen, op te volgen en uit te voeren. De Aanvrager/Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van de nodige informatie en opvolging ten einde Becom toe te laten de begeleiding op te starten/verder te zetten.

In geval

 • een Aanvrager/Gebruiker niet slaagt in een scannings -proces
 • dat het certificatieproces dient stopgezet te worden wegens gebrek aan conformiteit of navolging van noodzakelijke verbeteracties door de Aanvrager/Gebruiker

houdt dit geenszins enige tekortkoming van Becom in en blijven de verschuldigde vergoedingen verworven voor Becom.

Artikel 6

Beperking van aansprakelijkheid:

Alle verbintenissen aangegaan door Becom zijn inspanningsverbintenissen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in bijzondere voorwaarden. Onverminderd afwijkende dwingende wetsbepalingen is Becom uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse schade veroorzaakt door haar opzettelijke fout, onverschoonbare zware fout dan wel bedrog.  Iedere aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade, gevolgschade, gederfde winst, verlies van gegevens of schade aan derden wordt uitgesloten.

Enige vordering van een Lid of contract ten overstaan van Becom dient te worden ingesteld van zodra de schadelijder kennis kon nemen of had kunnen nemen van enig feit dat aanleiding kon geven tot schade en dit per aangetekend schrijven.  Behoudens onoverkomelijke onwetendheid, dan wel zaken van openbare orde, verjaart iedere vordering uiterlijk twaalf (12) maanden na bovenvermeld tijdstip.

Behoudens dwingende wetsbepalingen dan wel opzet of zware fout, is de aansprakelijkheid van een partij daarnaast beperkt tot het bedrag dat de laatste twaalf (12) maanden voorafgaand aan een schadegeval in rekening werd gebracht voor lidmaatschap en of onderschrijving van de Becom producten of diensten.

Artikel 7

Betalingsachterstand facturen – staking van betaling

Alle facturen van Becom zijn contant te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of vermeld op de factuur. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag, van rechtswege zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met verhoogd met 10% schadevergoeding (minimaal 125,00€) en op referentiemoment geldende verwijlintresten. Daarenboven zal de niet-betaling op vervaldag van een enkele factuur het verschuldigd saldo van alle andere zelfs niet vervallen facturen gericht aan het lid van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar maken. Factuurbetwistingen dienen binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen van af de eerstvolgende werkdag volgend op factuurdatum per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden.

Ingeval van faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, kennelijk onvermogen, staking van betaling, ontbinding en vereffening van één der partijen zal de samenwerking, overeenkomst ambtshalve en zonder voorafgaande ingebrekestelling verbroken worden. Hetzelfde geldt als een partij tekortschiet in de nakoming van enige substantiële verplichting uit hoofde van de overeenkomst en hier niet aan heeft verholpen na ingebrekestelling.

Artikel 8

Evenement, acties en campagnes.

Elke inschrijving aan een evenement, acties en campagne tegen betaling wordt bij Becom geregistreerd bij ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier. Becom is niet gehouden tot het confirmeren van inschrijvingen. Elke annulering van een deelname aan een seminarie of of event moet schriftelijk gebeuren.

Bij annulering van een evenement, acties en campagne door deelnemer wordt de deelnameprijs integraal terugbetaald in geval de annulatie tenminste tien (10) werkdagen voor het evenement, acties en campagne geschiedt, tenzij andersluidende bepalingen vermeld op de inschrijving.

In elk ander geval, bij gebrek aan uitdrukkelijke en tijdige annulatie, zal de volledige som verschuldigd zijn.

Artikel 9

Overmacht.

In geval van overmacht dan wel beduidende verzwaring van onze verbintenissen door externe omstandigheden, is Becom niet gehouden de verplichtingen na te komen. In dergelijk geval zullen de verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht (of de beduidende verzwaring), dan wel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt en exemplatieven titel begrepen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn websites, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 10

Intellectuele eigendomsrechten

De Becom website, logo’s, teksten, foto’s, merken, het Becom Trustprofile, handelsnamen en in het algemeen al de communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten residerend bij Becom of titularissen waarvan Becom gebruiksrechten heeft bekomen (zoals toeleveranciers of andere rechthebbenden).

Een lid of contractant verkrijgt enkel een persoonlijk, niet-overdraagbaar en tijdelijk gebruiksrecht.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten van Becom zoals beschreven in dit artikel.  Zo is het ten strengste verboden bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, te kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Becom.

Artikel 11

Indien enige bepaling van deze voorwaarden als nietig, onwettig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde dan heeft dit slechts gevolgen voor die bepaling en zullen de overige bepalingen onverminderd van toepassing blijven. Becom, dan wel Becom en de betrokken natuurlijke of rechtspersoon, zullen zo spoedig mogelijk een nieuwe vervangende bepaling overeenkomen die naar geest en uitvoering zo dicht mogelijk aanleunt bij de nietige, onwettige of niet afdwingbare bepaling dan wel waardoor deze wordt gematigd tot wat wettelijk is toegelaten.

Artikel 12

Klachten

Klachten dienen gemaild te worden naar info@Becom. Becom streeft ernaar gevolg te geven aan een klacht binnen de zeven (7) kalenderdagen.

Becom biedt behandeling aan van klachten van klanten van Leden over de geleverde producten of service van onze Leden. De Leden verbinden zich tot het mee werken, zich onderwerpen aan de klachten behandeling, en de beslissing, geveld in het kader van de klachten behandeling, waarin Becom voorziet, Becom dat het recht heeft zich te dien einde te onderwerpen aan de klachten behandeling van de “Ombudsdienst van de handel”, dan wel de specifiek hiervoor opgezette sectoriële ombudsdienst.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan er beroep gedaan worden op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Artikel 13

Verwerking persoonsgegevens.

Alle persoonsgegevens, die aan Becom gecommuniceerd worden in het kader van het Lidmaatschap, dan wel in kader van verstrekking van diensten of producten, of anderszins bij contact name door betrokkenen, worden verwerkt conform de toepasselijke wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens. In het bijzonder wordt verwezen naar de privacy-policy van Becom, welke als hier hernomen en van toepassing wordt beschouwd., https://www.Becom.be/en_US/privacy-policy.

Elk betrokken individu beschikt over een recht op toegang en verbetering. Hij/zij kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Persoonsgegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan derden. Voor het overige wordt verwezen naar de privacy-policy van Becom.

Artikel 14

Verwerking gegevens van klanten van Leden of van dragers van het Becom Trustprofile, die beroep doen op de Becom klachtenbehandeling.

De gevens van klanten van leden die beroep doen op de Becom klachtenbehandeling worden uitsluitend gebruikt om de vraag tot minnelijke schikking van de respectieve klanten te behandelen.

Becom ontvangt gebeurlijk klachten van klanten van Leden die beroep doen op de Becom klachtenbehandeling.

Becom verkrijgt van klanten van Leden het recht de klacht en de gegevens van de betreffende klant door te sturen naar de Ombudsdienst.

Becom hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy. In de privacy-policy van Becom wordt op een heldere en transparante manier weergegeven hoe Becom omgaat met persoonsgegevens,  zie de link: … .

Klanten van Leden die beroep doen op de Becom klachtenbehandeling dienen de Becom Privacyverklaring te lezen en er expliciet mee akkoord te gaan alvorens de  klacht te kunnen kunnen indienen. Zie Privacy *

“Door dit vakje aan te duiden, verklaar ik kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het privacybeleid.-“.

 Zie ook de bepalingen van Artikel 12.

Artikel 15

Van toepassing zijnde recht en rechtsbevoegdheid

Op de diensten of producten verstrekt door Becom is het Belgisch recht van toepassing en geschillen hieromtrent, van welke aard ook hierop betrekking hebben, zullen uitsluitend worden gebracht voor de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Becom.

Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Brussel, deze versie van de Algemene Voorwaarden werd goedgekeurd op de vergadering van het bestuursorgaan van Becom op datum van 15 september 2023.