ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PARTNERS VAN BECOMMERCE (“Partnervoorwaarden”)

Versie 01/10/2023

Becommerce VZW, gevestigd te 1000 Brussel, Markiesstraat 1, ondernemingsnummer 0894.199.943 (“Becom”)

Artikel 1

Partnervoorwaarden

De Partner: De Partnervoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen, samenwerkingen met externe partners van BeCom. Een Partner van BeCom is een onderneming die BeCom ondersteunt in haar werking als externe partner door bepaalde evenementen te sponsoren of er middelen voor ter beschikking te stellen, dan wel een specifieke vorm van samenwerking aan te gaan met BeCom (de “Partner”).

Op de samenwerking tussen Partner en BeCom zijn geen andere voorwaarden, factuurvoorwaarden, aankoopvoorwaarden, van toepassing. Deze Partnervoorwaarden worden enkel aangevuld door de specifieke bepalingen van een bijzondere overeenkomst tussen partijen, welke alsdan in geval van tegenstrijdigheid voorrang hebben.

Artikel 2

Algehele overeenkomst tussen partijen:

Een Becom Partnership (het “Business Partnership of Engaged Partnership”) wordt aangegaan voor de bepaalde duur van twaalf (12) maanden. Indien niet opgezegd ten laatste drie (3) maanden voor vervaldatum, wordt het Partnership telkemalen stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van een jaar.

In een of meerdere bijzondere overeenkomst(en), aan te hechten aan de Partnervoorwaarden (de “Bijzondere Overeenkomst”) worden de specifieke akkoorden tussen Partner en BeCom vastgelegd en overeengekomen. Partnervoorwaarden en Bijzondere overeenkomst(en) zijn de enige overeenkomst tussen partijen, alle eerdere mondelinge of schriftelijke (andersluidende) afspraken vervangend. Partnervoorwaarden en Bijzondere overeenkomst(en) maken het geheel uit van de overeenkomst tussen partijen.

Als de samenwerking enige terbeschikkingstelling van materialen door de Partner inhoudt, dan zullen deze worden geleverd op de plaats zoals aangegeven door BeCom. De Partner staat in voor de tijdige aanlevering van alle overeengekomen materialen

Artikel 3

Intellectuele eigendomsrechten

De BeCom website, logo’s, teksten, foto’s, merken, (evenementen en seminarie) formats, het BeCom vertrouwenskeurmerk, handelsnamen en in het algemeen al de communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten residerend bij BeCom of titularissen waarvan BeCom gebruiksrechten heeft bekomen (zoals toeleveranciers of andere rechthebbenden).

Een lid of contractant verkrijgt enkel een persoonlijk, niet-overdraagbaar en tijdelijk gebruiksrecht.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten van BeCom zoals beschreven in dit artikel.  Zo is het ten strengste verboden bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, te kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BeCom.

Partner-overeenkomsten worden aangegaan voor een bepaalde duur met name tot het evenement of de reeks evenementen of de specifieke actie of campagne van BeCom, heeft (hebben) plaats gevonden.

Artikel 4

Vermelding BeCom Partner(logo)

De Partner zal zelf niet actief zich voordoen als Partner van BeCom in documenten of materialen, tenzij dit zo uitdrukkelijk is overeengekomen in de Bijzondere overeenkomst met BeCom. De Partner zal steeds de richtlijnen van BeCom met betrekking tot het gebruik van het BeCom Partner logo en materialen in acht nemen.

Artikel 5

Fiscale aard van de aan Partner gefactureerde bedragen

BeCom factureert het gecontracteerde aan de Partner. BeCom staat niet in voor de fiscale aftrekbaarheid bij de Partner.

Artikel 6

Evenement, acties en campagne specificaties

BeCom heeft en behoudt het recht evenement, actie en campagne specificaties te wijzigen zoals, ten indicatieven titel zijn de datum en locatie van een evenement, actie, campagne wijzigen, zelfs als worden de data omschreven in een bijzondere overeenkomst, voor zover de oorspronkelijke eerste datum niet wordt opgeschoven met meer dan vier maanden.

Als een evenement of actie definitief niet doorgaat en wordt afgelast, kan BeCom uit hoofde daarvan nooit gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan de Partner. BeCom zal uiteraard op eerste verzoek alsdan wel enige al ontvangen bedragen terugstorten.

Artikel 7

Beperking van aansprakelijkheid:

Alle verbintenissen aangegaan door BeCom zijn inspanningsverbintenissen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in bijzondere voorwaarden. Onverminderd afwijkende dwingende wetsbepalingen is BeCom uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse schade veroorzaakt door haar opzettelijke fout, onverschoonbare zware fout dan wel bedrog.  Iedere aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade, gevolgschade, gederfde winst, verlies van gegevens of schade aan derden wordt uitgesloten.

Enige vordering van een Partner of contract ten overstaan van BeCom dient te worden ingesteld van zodra de schadelijder kennis kon nemen of had kunnen nemen van enig feit dat aanleiding kon geven tot schade en dit per aangetekend schrijven.  Behoudens onoverkomelijke onwetendheid, dan wel zaken van openbare orde, verjaart iedere vordering uiterlijk twaalf (12) maanden na bovenvermeld tijdstip.

Behoudens dwingende wetsbepalingen dan wel opzet of zware fout, is de aansprakelijkheid van een partij daarnaast beperkt tot het bedrag dat de laatste twaalf (12) maanden voorafgaand aan een schadegeval in rekening werd gebracht voor lidmaatschap en of onderschrijving van de BeCom producten of diensten.

Artikel 8

Betalingsachterstand facturen – staking van betaling

Alle facturen van BeCom zijn contant te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of vermeld op de factuur Bij niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag, van rechtswege zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met verhoogd met 10% schadevergoeding (minimaal 125,00€) en op referentiemoment geldende verwijlintresten. Daarenboven zal de niet-betaling op vervaldag van een enkele factuur het verschuldigd saldo van alle andere zelfs niet vervallen facturen gericht aan het lid van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar maken. Factuurbetwistingen dienen binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen van af de eerstvolgende werkdag volgend op factuurdatum per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden.

Ingeval van faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, kennelijk onvermogen, staking van betaling, ontbinding en vereffening van één der partijen zal de samenwerking, overeenkomst ambtshalve en zonder voorafgaande ingebrekestelling verbroken worden. Hetzelfde geldt als een partij tekortschiet in de nakoming van enige substantiële verplichting uit hoofde van de overeenkomst en hier niet aan heeft verholpen na ingebrekestelling.

 Artikel 9

Overmacht.

In geval van overmacht dan wel beduidende verzwaring van onze verbintenissen door externe omstandigheden, is BeCom niet gehouden de verplichtingen na te komen. In dergelijk geval zullen de verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht (of de beduidende verzwaring), dan wel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt en exemplatieven titel begrepen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn websites, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 10

Indien enige bepaling van deze voorwaarden als nietig, onwettig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde dan heeft dit slechts gevolgen voor die bepaling en zullen de overige bepalingen onverminderd van toepassing blijven. BeCom, dan wel BeCom en de betrokken natuurlijke of rechtspersoon, zullen zo spoedig mogelijk een nieuwe vervangende bepaling overeenkomen die naar geest en uitvoering zo dicht mogelijk aanleunt bij de nietige, onwettige of niet afdwingbare bepaling dan wel waardoor deze wordt gematigd tot wat wettelijk is toegelaten.

Artikel 11

Van toepassing zijnde recht en rechtsbevoegdheid

Op de diensten of producten verstrekt door BeCom is het Belgisch recht van toepassing en geschillen hieromtrent, van welke aard ook hierop betrekking hebben, zullen uitsluitend worden gebracht voor de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van BeCom.

Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Brussel, deze versie van de Partnervoorwaarden werd goedgekeurd op de vergadering van het bestuursorgaan van BeCom op datum van 15 september 2023.